当前位置:首页 > 古诗名句

《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》古诗子路、曾皙、冉有、公西华侍坐拼音版

时间:2022-09-14 19:49:47 作者:豆瓣评书 字数:3029字

lù、céngxī、rǎnyǒu、gōnghuáshì西zuò-míng

céngrǎnyǒugōng西huáshìzuò.
yuē:"zhǎngěr,.yuē:'zhī.'huòzhīěr,zāi?"
ěrérduìyuē:"qiānshèngzhīguó,shèguózhījiān,jiāzhīshī,yīnzhījǐn;yóuwèizhī,sānnián,使shǐyǒuyǒng,qiězhīfāng."
shěnzhī.
"qiú!ěr?"
duìyuē:"fāngliùshí,liùshí,qiúwèizhī,sānnián,使shǐmín.yuè,jūn."
"chì!ěr?"
duìyuē:"fēiyuēnéngzhī,yuànxuéyān.zōngmiàozhīshì,huìtóng,duānzhāng,yuànwèixiǎoxiāngyān."
"diǎn!ěr?"
,kēngěr,shěérzuò,duìyuē:"sānzizhězhīzhuàn."
yuē:"shāng?yánzhì."
yuē:"chūnzhě,chūnchéng,guānzhěliùrén,tóngliùrén,,fēng,yǒngérguī."
kuìrántànyuē:"diǎn!"
sānzizhěchū,cénghòu.céngyuē:"sānzizhězhīyán?"
yuē:"yánzhì."
yuē:"shěnyóu?"
yuē:"wèiguó,yánràng,shìshěnzhī."
"wéiqiúfēibāng?"
"ānjiànfāngliùshí,liùshíérfēibāngzhě?"
"wéichìfēibāng?"
"zōngmiàohuìtóng,fēizhūhóuér?chìwèizhīxiǎo,shúnéngwéizhī?"


《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》古诗子路、曾皙、冉有、公西华侍坐拼音版拼音朗读