当前位置:首页 > 古诗名句

《潍县令之清操》古诗潍县令之清操拼音版

时间:2022-09-14 19:50:23 作者:豆丁文库尔 字数:1897字

wéixiànlìngzhīqīngcāo--míng

nánhóushū,shùnzhìrénchénjìnshì.lìngwéixiànshí,qīngcāojuérén.jiǎguōmǒu,xiànsòng,jiànshēnwèizhīqǐngzhěshíshù,hóutōng.tóngniánmǒufāngshǒuláizhōu,shūchéng,hóuyángwèijiě.yuē:"lànzuò,kuàngzhí怀huáicán,gǒuyǒubàocháotíngàibǎixìngzhě,jiàozhīgǎnwéimìng."shǒu.fāngshūchūzǎi,xiōngshūyùnzhīyuē:"jiāshìqīngbái,ruòqiánguī,shìruò."qīngjiéwén,xiōngzhījiào.jiàntiánwénhuāntáng.
kāngshàngshūwài,xíngzuòlìng.xiānxiōngxiānshēnggěngjièfāngyán,hòushūyùn,liǎngshì,shū,kǒuyánqián,bǎiqiān,wéi西jiāngbēishuǐ,línpiànshí,qīngcāomiǎnshù,fāngchéngérbǎoxiōngfēng,shūliáozhēn.


《潍县令之清操》古诗潍县令之清操拼音版拼音朗读