当前位置:首页 > 古诗名句

《齐桓晋文之事》古诗齐桓晋文之事拼音版

时间:2022-09-14 19:49:58 作者:学习啦 字数:10832字

huánjìnwénzhīshì--míng

xuānwángwènyuē:"huánjìnwénzhīshì,wén?"
mèngduìyuē:"zhòngzhī,dàohuánwénzhīshìzhě,shìhòushìchuányān,chénwèizhīwén.,wáng?"
yuē:"wáng?"
yuē:"bǎomínérwáng,zhīnéng."
yuē:"ruòguǎrénzhě,bǎomínzāi?"
yuē:"."
yuē:"yóuzhī?"
yuē:"chénwénzhīyuē:'wángzuòtángshàng,yǒuqiānniúérguòtángxiàzhě,wángjiànzhī,yuē:"niúzhī?"duìyuē:"jiāngxìnzhōng."wángyuē:"shězhī!rěn,ruòzuìérjiù."duìyuē:"ránfèixìnzhōng?"yuē:"fèi,yángzhī."'shíyǒuzhū?"
yuē:"yǒuzhī."
yuē:"shìxīnwáng.bǎixìngjiēwángwèiài,chénzhīwángzhīrěn."
wángyuē:"rán,chéngyǒubǎixìngzhě.guósuībiǎnxiǎo,àiniú?rěn,ruòzuìérjiù,yángzhī."
yuē:"wángbǎixìngzhīwángwèiài.xiǎo,èzhīzhī?wángruòyǐnzuìérjiù,niúyángyān?"
wángxiàoyuē:"shìchéngxīnzāi!fēiàicáiérzhīyáng,bǎixìngzhīwèiài."
yuē:"shāng,shìnǎirénshù!jiànniúwèijiànyáng.jūnzhīqínshòu:jiànshēng,rěnjiàn;wénshēng,rěnshíròu.shìjūnyuǎnpáochú."
wángshuōyuē:"shīyún:'rényǒuxīn,cǔnduózhī.'zhīwèi.nǎixíngzhī,fǎnérqiúzhī,xīn;yánzhī,xīnyǒuyān.xīnzhīsuǒwángzhě?"
yuē:"yǒuwángzhěyuē:'bǎijūn,ér;míngcháqiūháozhī,érjiànxīn.'wángzhī?"
yuē:"fǒu!"
"jīnēnqínshòu,érgōngzhìbǎixìngzhě,?ránzhī,wèiyòngyān;xīnzhījiàn,wèiyòngmíngyān;bǎixìngzhījiànbǎo,wèiyòngēnyān.wángzhīwáng,wéi,fēinéng."
yuē:"wéizhěnéngzhězhīxíng,?"
yuē:"xiétàishānchāoběihǎi,rényuē:'néng.'shìchéngnéng.wèizhǎngzhězhézhī,rényuē:'néng.'shìwéi,fēinéng.wángzhīwáng,fēixiétàishānchāoběihǎizhīlèi;wángzhīwáng,shìzhézhīzhīlèi."
"lǎolǎo,rénzhīlǎo;yòuyòu,rénzhīyòu;tiānxiàyùnzhǎng.shīyún:'xíngguǎ,zhìxiōng,jiābāng.'yánxīnjiāzhūér.tuīēnbǎohǎi,tuīēnbǎo.zhīrénsuǒguòrénzhě,yān,shàntuīsuǒwéiér!jīnēnqínshòu,érgōngzhìbǎixìngzhě,?quán,ránhòuzhīqīngzhòng;,ránhòuzhīchángduǎn.jiērán,xīnwéishèn.wángqǐngzhī.wángxìngjiǎbīng,wēishìchén,gòuyuànzhūhóu,ránhòukuàixīn?"
wángyuē:"fǒu,kuàishì!jiāngqiúsuǒ."
yuē:"wángzhīsuǒ,wén?"
wángxiàoéryán.
yuē:"wèiféigānkǒu?qīngnuǎn?wèicǎishì?shēngyīntīngěr?便biàn使shǐlìngqián?wángzhīzhūchén,jiēgōngzhī,érwángwéishìzāi!"
yuē:"fǒu,wéishì."
yuē:"ránwángzhīsuǒzhī:,cháoqínchǔ,zhōngguó,ér.ruòsuǒwéi,qiúruòsuǒ,yóuyuánérqiú."
wángyuē:"ruòshìshén?"
yuē:"dàiyǒushènyān.yuánqiú,suī,hòuzāi;ruòsuǒwéi,qiúruòsuǒ,jìnxīnérwèizhī,hòuyǒuzāi."
yuē:"wén?"
yuē:"zōurénchǔrénzhàn,wángwéishúshèng?"
yuē:"chǔrénshèng."
yuē:"ránxiǎo,guǎzhòng,ruòqiáng.hǎinèizhī,fāngqiānzhějiǔ,yǒu;,zōuchǔzāi!gàifǎnběn!jīnwángzhèngshīrén,使shǐtiānxiàshìzhějiēwángzhīcháo,gēngzhějiēgēngwángzhī,shāngjiēcángwángzhīshì,xíngjiēchūwángzhī,tiānxiàzhījūnzhě,jiēwáng:ruòshì,shúnéngzhī?"
wángyuē:"hūn,néngjìnshì!yuànzhì,míngjiào.suīmǐn,qǐngchángshìzhī!"
yuē:"héngchǎnéryǒuhéngxīnzhě,wéishìwèinéng.ruòmín,héngchǎn,yīnhéngxīn.gǒuhéngxīn,fàngxiéchǐ,wéi.xiànzuì,ránhòucóngérxíngzhī,shìwǎngmín.yānyǒurénrénzàiwèi,wǎngmínérwèi!shìmíngjūnzhìmínzhīchǎn,使shǐyǎngshì,chù,suìzhōngshēnbǎo,xiōngniánmiǎnwáng;ránhòuérzhīshàn,mínzhīcóngzhīqīng.jīnzhìmínzhīchǎn,yǎngshì,chù,suìzhōngshēn,xiōngniánmiǎnwáng;wéijiùérkǒngshàn,xiázhìzāi!wángxíngzhī,fǎnběn!zhīzhái,shùzhīsāng,shízhě;túngǒuzhìzhīchù,shīshí,shízhěshíròu;bǎizhītián,duóshí,kǒuzhījiā,;jǐnxiángzhījiào,shēnzhīxiàozhī,bānbáizhědàidào.lǎozhěshíròu,mínhán,ránérwángzhě,wèizhīyǒu."


《齐桓晋文之事》古诗齐桓晋文之事拼音版拼音朗读