当前位置:首页 > 古诗名句

《桃花源记》古诗桃花源记拼音版

时间:2022-09-14 19:50:09 作者:优美文章达人 字数:2746字

táohuāyuán--táoyuānmíng

jìntàiyuánzhōng,língrénwèi.yuánxíng,wàngzhīyuǎnjìn.féngtáohuālín,jiāànshùbǎi,zhōngshù,fāngcǎoxiānměi,luòyīngbīnfēn,rénshénzhī.qiánxíng,qiónglín.
línjǐnshuǐyuán,便biànshān,shānyǒuxiǎokǒu,仿fǎngruòyǒuguāng.便biànshěchuán,cóngkǒu.chūxiá,cáitōngrén.xíngshùshí,huòránkāilǎng.píngkuàng,shèyǎnrán,yǒuliángtiánměichísāngzhúzhīshǔ.qiānjiāotōng,quǎnxiāngwén.zhōngwǎngláizhǒngzuò,nánzhuó,wàirén.huángchuítiáo,bìngrán.
jiànrén,nǎijīng,wènsuǒcónglái.zhī.便biànyàohuánjiā,shèjiǔshāzuòshí.cūnzhōngwényǒurén,xiánláiwènxùn.yúnxiānshìqínshíluàn,rénláijuéjìng,chūyān,suìwàirénjiàn.wènjīnshìshì,nǎizhīyǒuhàn,lùnwèijìn.rénwèiyánsuǒwén,jiētànwǎn.rényánzhìjiā,jiēchūjiǔshí.tíngshù,.zhōngrényún:"wèiwàiréndào."
chū,chuán,便biànxiàng,chǔchùzhìzhī.jùnxià,tàishǒu,shuō.tàishǒuqiǎnrénsuíwǎng,xúnxiàngsuǒzhì,suì,.
nányángliúzi,gāoshàngshì,wénzhī,xīnránguīwǎng.wèiguǒ,xúnbìngzhōng,hòusuìwènjīnzhě.


《桃花源记》古诗桃花源记拼音版拼音朗读