当前位置:首页 > 古诗名句

《行路难·其一》古诗行路难·其一拼音版

时间:2022-09-14 19:51:13 作者:语文迷 字数:855字

xíngnán··--bái

jīnzūnqīngjiǔdòushíqiān,pánzhēnxiūzhíwànqián.
tíngbēitóuzhùnéngshí,jiànxīnmángrán.
huángbīngsāichuān,jiāngdēngtàixíngxuěmǎnshān.
xiánláichuídiàoshàng,chéngzhōumèngbiān.
xíngnán!xíngnán!duō,jīnānzài?
chángfēnglànghuìyǒushí,zhíguàyúnfāncānghǎi.


《行路难·其一》古诗行路难·其一拼音版拼音朗读