当前位置:首页 > 古诗名句

《冯谖客孟尝君》古诗冯谖客孟尝君拼音版

时间:2022-09-14 19:50:41 作者:学习啦 字数:7668字

féngxuānmèngchángjūn--míng

rényǒuféngxuānzhě,pínnéngcún,使shǐrénshǔmèngchángjūn,yuànshíménxià.mèngchángjūnyuē:"hǎo?"yuē:"hǎo."yuē:"néng?"yuē:"néng."mèngchángjūnxiàoérshòuzhīyuē:"nuò."
zuǒyòujūnjiànzhī,shícǎo.yǒuqǐng,zhùdànjiàn,yuē:"zhǎngjiáguīlái!shí."zuǒyòugào.mèngchángjūnyuē:"shízhī,ménxiàzhī."yǒuqǐng,dànjiá,yuē:"zhǎngjiáguīlái!chūchē."zuǒyòujiēxiàozhī,gào.mèngchángjūnyuē:"wèizhījià,ménxiàzhīchē."shìchéngchē,jiējiàn,guòyǒuyuē:"mèngchángjūn."hòuyǒuqǐng,dànjiànjiá,yuē:"zhǎngjiáguīlái!wéijiā."zuǒyòujiēèzhī,wéitānérzhī.mèngchángjūnwèn:"fénggōngyǒuqīn?"duìyuē,"yǒulǎo."mèngchángjūn使shǐréngěishíyòng,使shǐ.shìféngxuān.
hòumèngchángjūnchū,wènménxiàzhū:"shuíhuì,néngwéiwénshōuxuēzhě?"féngxuānshǔyuē:"néng."mèngchángjūnguàizhī,yuē:"shuí?"zuǒyòuyuē:"nǎizhǎngjiáguīláizhě."mèngchángjūnxiàoyuē:"guǒyǒunéng,zhī,wèichángjiàn."qǐngérjiànzhī,xièyuē:"wénjuànshì,kuìyōu,érxìngnuò,chénguójiāzhīshì,kāizuìxiānshēng.xiānshēngxiū,nǎiyǒuwèishōuxuē?"féngxuānyuē:"yuànzhī."shìyuēchēzhìzhuāng,zàiquànérxíng,yuē:"shōu,shìérfǎn?"mèngchángjūnyuē:"shìjiāsuǒguǎyǒuzhě."
érzhīxuē,使shǐzhàozhūmíndāngchángzhě,láiquàn.quànbiàn,,jiǎomìng,zhūmín.yīnshāoquàn.mínchēngwànsuì.
chángdào,chénérqiújiàn.mèngchángjūnguài,guānérjiànzhī,yuē:"shōu?lái!"yuē:"shōu.""shìérfǎn?"féngxuānyuē;"jūnzhī'shìjiāsuǒguǎyǒuzhě'.chénqiè,jūngōngzhōngzhēnbǎo,gǒushíwàijiù,měirénchōngxiàchén.jūnjiāsuǒguǎyǒuzhě,ěr!qièwéijūnshì."mèngchángjūnyuē:"shìnài?"yuē:"jīnjūnyǒuzhīxuē,àimín,yīnérjiǎzhī.chénqièjiǎojūnmìng,zhūmín,yīnshāoquàn,mínchēngwànsuì.nǎichénsuǒwéijūnshì."mèngchángjūnyuè,yuē:"nuò,xiānshēngxiū!"
hòunián,wángwèimèngchángjūnyuē:"guǎréngǎnxiānwángzhīchénwèichén."mèngchángjūnjiùguóxuē,wèizhìbǎi,mínlǎoxiéyòu,yíngjūndàozhōng.mèngchángjūnwèiféngxuān:"xiānshēngsuǒwéiwénshìzhě,nǎijīnjiànzhī."
féngxuānyuē:"jiǎoyǒusān,jǐnmiǎněr;jīnjūnyǒu,wèigāozhěnér.qǐngwèijūnzáoèr."mèngchángjūnchēshíchéng,jīnbǎijīn,西yóuliáng,wèihuìwángyuē:"fàngchénmèngchángjūnzhūhóu,zhūhóuxiānyíngzhīzhě,érbīngqiáng."shìliángwángshàngwèi,xiāngwèishàngjiàngjūn,qiǎn使shǐzhěhuángjīnqiānjīn,chēbǎichéng,wǎngpìnmèngchángjūn.féngxuānxiān,jièmèngchángjūnyuē:"qiānjīn,zhòng;bǎichéng,xiǎn使shǐ.wénzhī."liáng使shǐsānfǎn,mèngchángjūnwǎng.
wángwénzhī,jūnchénkǒng,qiǎntàihuángjīnqiānjīnwénchēèr,jiàn,fēngshū,xièmèngchángjūnyuē:"guǎrénxiáng,bèizōngmiàozhīsuì,chénchǎnzhīchén,kāizuìjūn.guǎrénwèi;yuànjūnxiānwángzhīzōngmiào,fǎnguótǒngwànrén!"féngxuānjièmèngchángjūnyuē:"yuànqǐngxiānwángzhī,zōngmiàoxuē."miàochéng,háibàomèngchángjūnyuē:"sānjiù,jūngāozhěnwéi."
mèngchángjūnwèixiāngshùshínián,xiānjièzhīhuòzhě,féngxuānzhī.


《冯谖客孟尝君》古诗冯谖客孟尝君拼音版拼音朗读