当前位置:首页 > 古诗名句

《生于忧患,死于安乐》古诗生于忧患,死于安乐拼音版

时间:2022-09-14 19:50:41 作者:知乎OK啦 字数:1325字

shēngyōuhuàn,ān--míng

shùnquǎnzhīzhōng,shuōbǎnzhùzhījiān,jiāoyánzhīzhōng,guǎnshì,sūnshūáohǎi,bǎishì.
tiānjiàngjiàngrènrén,xiānxīnzhì,láojīn,饿è,kōngshēn,xíngluànsuǒwéi,suǒdòngxīnrěnxìng,céngsuǒnéng.
rénhéngguò,ránhòunénggǎi;kùnxīn,héng,érhòuzuò;zhēng,shēng,érhòu.jiāshì,chūguówàihuànzhě,guóhéngwáng.
ránhòuzhīshēngyōuhuànérān.


《生于忧患,死于安乐》古诗生于忧患,死于安乐拼音版拼音朗读