当前位置:首页 > 古诗名句

《与朱元思书》古诗与朱元思书拼音版

时间:2022-11-10 20:19:48 作者:语文迷 字数:1385字

zhūyuánshū--jūn

fēngyānjìng,tiānshāngòng.cóngliúpiāodàng,rèndōng西.yángzhìtóngbǎi,shānshuǐ,tiānxiàjué.
shuǐjiēpiāo,qiānzhàngjiàn.yóushí,zhíshìài.tuānshénjiàn,měnglàngruòbēn.
jiāàngāoshān,jiēshēnghánshù,shìjìngshàng,xiāngxuānmiǎo,zhēnggāozhízhǐ,qiānbǎichéngfēng.quánshuǐshí,línglíngzuòxiǎng;hǎoniǎoxiāngmíng,yīngyīngchéngyùn.chánqiānzhuǎnqióng,yuánbǎijiàojué.yuānfēitiānzhě,wàngfēngxīn;jīnglúnshìzhě,kuīwàngfǎn.héngshàng,zàizhòuyóuhūn;shūtiáojiāoyìng,yǒushíjiàn.


《与朱元思书》古诗与朱元思书拼音版拼音朗读