当前位置:首页 > 古诗名句

《答司马谏议书》古诗答司马谏议书拼音版

时间:2022-11-10 20:19:49 作者:优美文章达人 字数:2934字

jiànshū--wángānshí

mǒu:
zuóméngjiào,qièwéijūnshíyóuchùxiānghǎozhījiǔ,érshìměi,suǒcāozhīshùduō.suīqiángguā,zhōngméngjiànchá,lüèshàngbào,biàn.zhòngniànméngjūnshíshìhòu,fǎnmǎng,jīndàosuǒ,jūnshíhuòjiànshù.
gàizhěsuǒzhēng,yóuzàimíngshí,míngshímíng,értiānxiàzhī.jīnjūnshísuǒjiànjiàozhě,wéiqīnguānshēngshìzhēngjiàn,zhìtiānxiàyuànbàng.mǒuwèi:shòumìngrénzhǔ,érxiūzhīcháotíng,shòuzhīyǒu,wéiqīnguān;xiānwángzhīzhèng,xīngchú,wéishēngshì;wèitiānxiàcái,wéizhēng;xiéshuō,nánrénrén,wéijiàn.zhìyuànfěizhīduō,qiánzhī.
réngǒuqiěfēi,shìdàiduōguóshìtóngmèizhòngwéishàn,shàngnǎibiàn,érmǒuliàngzhīzhòngguǎ,chūzhùshàngkàngzhī,zhòngwéiérxiōngxiōngrán?pángēngzhīqiān,yuànzhěmín,fēicháotíngshìdàiér.pángēngwéiyuànzhěgǎi,érhòudòng,shìérjiànhuǐ.jūnshízàiwèijiǔ,wèinéngzhùshàngyǒuwéi,gàomín,mǒuzhīzuì;yuējīndāngqièshìshì,shǒuqiánsuǒwéiér,fēimǒuzhīsuǒgǎnzhī.
yóuhuì,rènxiàngwǎngzhīzhì.


《答司马谏议书》古诗答司马谏议书拼音版拼音朗读