当前位置:首页 > 古诗名句

《大雅·生民》古诗大雅·生民拼音版

时间:2022-11-10 20:19:55 作者:优美文章达人 字数:2530字

··shēngmín--míng

juéchūshēngmín,shíwéijiāngyuán.shēngmín?yīn,zi.mǐnxīn,yōujièyōuzhǐ,zàizhènzài.zàishēngzài,shíwéihòu.
dànjuéyuè,xiānshēng.chè,zāihài,juélíng.shàngníng,kāngyīn,ránshēng.
dànzhìzhīàixiàng,niúyángféizhī.dànzhìzhīpínglín,huìpínglín.dànzhìzhīhánbīng,niǎozhī.niǎonǎi,hòu.shítánshí,juéshēngzài.
dànshí,,jiùkǒushí.zhīrěnshū,rěnshūpèipèi.suìsuì,màiméngméng,guādiéfěngfěng.
dànhòuzhī,yǒuxiāngzhīdào.juéfēngcǎo,zhǒngzhīhuángmào.shífāngshíbāo,shízhǒngshíxiù.shíshíxiù,shíjiānshíhǎo.shíyǐngshí,yǒutáijiāshì.
dànjiàngjiāzhǒng,wéiwéi,wéiméiwéi.héngzhī,shìhuòshì.héngzhīméi,shìrènshì,guīzhào.
dàn?huòchōnghuò,huòhuòróu.shìzhīsǒusǒu,zhēngzhī.zàimóuzàiwéi,xiāozhī.,zàifánzàiliè,xìngsuì.
ángshèngdòu,dòudēng,xiāngshǐshēng.shàngxīn,chòudǎnshí.hòuzhào,shùzuìhuǐ,jīn.


《大雅·生民》古诗大雅·生民拼音版拼音朗读