当前位置:首页 > 古诗名句

《木兰诗 / 木兰辞》古诗木兰诗 / 木兰辞拼音版

时间:2022-11-10 20:19:56 作者:优美文章达人 字数:2793字

lánshī//lán--míng

,lándàngzhī.wénzhùshēng,wéiwéntàn.wènsuǒ,wènsuǒ.suǒ,suǒ.zuójiànjūntiē,hándiǎnbīng,jūnshūshíèrjuǎn,juànjuànyǒumíng.āér,lánzhǎngxiōng,yuànwèishìān,cóngzhēng.
dōngshìmǎijùn,西shìmǎiānjiān,nánshìmǎipèitóu,běishìmǎizhǎngbiān.dànniáng,宿huángbiān,wénniánghuànshēng,dànwénhuángliúshuǐmíngjiànjiàn.dànhuáng,zhìhēishāntóu,wénniánghuànshēng,dànwényānshānmíngjiūjiū.
wànróng,guānshānruòfēi.shuòchuánjīntuò,hánguāngzhàotiě.jiāngjūnbǎizhàn,zhuàngshìshíniánguī.
guīláijiàntiān,tiānzuòmíngtáng.xūnshíèrzhuǎn,shǎngbǎiqiānqiáng.hánwènsuǒ,lányòngshàngshūláng,yuànchíqiān,sòngérháixiāng.
niángwénlái,chūguōxiāngjiāng;āwénmèilái,dànghóngzhuāng;xiǎowénlái,dāohuòhuòxiàngzhūyáng.kāidōngmén,zuò西chuáng,tuōzhànshípáo,zhejiùshíshang.dāngchuāngyúnbìn,duìjìngtiēhuāhuáng.chūménkànhuǒbàn,huǒbànjiējīngmáng:tónghángshíèrnián,zhīlánshìláng.
xióngjiǎoshuò,yǎn;shuāngbàngzǒu,ānnéngbiànshìxióng?


《木兰诗 / 木兰辞》古诗木兰诗 / 木兰辞拼音版拼音朗读